Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Centrum Arno van Dijk

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Centrum Arno van Dijk en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Centrum Arno van Dijk kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan weleen onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Informatie en vragen
Centrum Arno van Dijk bevestigt, m.u.v. vakantieperiodes, ontvangst van binnengekomen digitale correspondentie binnen 2 werkdagen en correspondentie die op andere wijze binnenkomt (bijvoorbeeld per post) binnen 7 werkdagen. Mocht inhoudelijke beantwoording binnen voorgenoemde termijnen niet mogelijk zijn, dan wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop een antwoord verwacht kan worden.

Inschrijving
Door inschrijving voor een Soul Body Fusion® workshop, Soul Body Fusion® lerarenopleiding of andere activiteit (waaronder sessies) van Centrum Arno van Dijk verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.

De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit het inschrijfformulier voor een Soul Body Fusion® workshop of de Soul Body Fusion® lerarenopleiding zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De inschrijving voor de Soul Body Fusion® workshop of de Soul Body Fusion® lerarenopleiding komt tot stand zodra het ondertekende en volledig ingevulde formulier is ontvangen en de ontvangst daarvan schriftelijk is bevestigd door Centrum Arno van Dijk. De inschrijving voor andere activiteiten van Centrum Arno van Dijk komt tot stand zodra een e-mail of bericht via ander digitaal medium van de deelnemer is ontvangen en deelname per e-mail of ander digitaal medium is bevestigd door Centrum Arno van Dijk.

Bedenktijd
Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving voor de Soul Body Fusion® workshop en de Soul Body Fusion® lerarenopleiding, binnen deze 14 dagen kan de deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren. Ontvangen gelden worden binnen 30 dagen na annulering teruggestort.  Bij andere activiteiten dan de Soul Body Fusion® workshop en de Soul Body Fusion® lerarenopleiding geldt geen bedenktijd.

Kosten
De kosten staan aangegeven bij de beschrijving van de Soul Body Fusion® workshop en Soul Body Fusion® lerarenopleiding en andere activiteiten/goederen op de website www.arnovandijk.nl. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen kosten voldaan te worden voordat activiteiten plaatsvinden of goederen/diensten geleverd worden.

Betaling
Betalingen gaan uitsluitend per bank (tenzij anders is overeengekomen met Centrum Arno van Dijk). Het rekeningnummer van Centrum Arno van Dijk is NL80 INGB 0007 6238 47 t.n.v. Soul Body Fusion Centrum Arno van Dijk. Bij betaling gaarne vermelden: naam, betreffende activiteit/product en indien van toepassing een factuurnummer.

Annulering of voortijdige beëindiging van een activiteit door deelnemer
Bij annulering (indien geen bedenktijd van toepassing is) of voortijdige beëindiging van een activiteit door de deelnemer, wordt geen restitutie van ontvangen gelden verleend en blijft er een betalingsverplichting voor nog verschuldigde gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Centrum Arno van Dijk of indien er sprake is van overmacht (zulks ter beoordeling van Centrum Arno van Dijk). Centrum Arno van Dijk behoudt zich het recht voor een deelnemer aan een activiteit in bijzondere omstandigheden te weigeren, te schorsen en/of te verwijderen en blijft er een betalingsverplichting voor het volledige bedrag van de activiteit.

Annulering van een activiteit door Centrum Arno van Dijk
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers voor zijn voor een Soul Body Fusion® workshop of Soul Body Fusion® lerarenopleiding of andere activiteit of is er sprake van overmacht, dan kan de betreffende activiteit afgelast worden. Zulks ter beoordeling van Centrum Arno van Dijk. Het ontvangen bedrag wordt dan binnen 30 dagen na afgelasting gerestitueerd, tenzij de deelnemer aangeeft het bedrag te willen gebruiken voor deelname op een andere datum.

Klachtenregeling
Voor eventuele klachten heeft Centrum Arno van Dijk een Klachtenregeling. Zie hiervoor: klachtenregeling.

Aansprakelijkheid
Centrum Arno van Dijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan deelnemers of derden, ontstaan in verband met een activiteit, verlies of schade uit diefstal en eventuele gevolgschade, tenzij de Wet anders voorschrijft.

Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt vooraf of tijdens de workshop, lerarenopleiding, sessies of andere activiteiten en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Centrum Arno van Dijk vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Voor een uitgebreide Privacyverklaring zie de website www.arnovandijk.nl.

©Centrum Arno van Dijk, Hoenveldsestraat 4, 6665 NA te Driel
IBAN NL80 INGB 0007 6238 47 t.n.v. Soul Body Fusion Centrum Arno van Dijk
06-54797322       arno@urpichai.nl         www.arnovandijk.nl
KVK nr. 54871638