Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Centrum Arno & Anneke
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Centrum Arno & Anneke en een wederpartij, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Centrum Arno & Anneke kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Informatie en vragen
Centrum Arno & Anneke bevestigt, m.u.v. vakantieperiodes, ontvangst van binnengekomen digitale correspondentie binnen 2 werkdagen en correspondentie die op andere wijze binnenkomt (bijvoorbeeld per post) binnen 7 werkdagen. Mocht inhoudelijke beantwoording binnen voorgenoemde termijnen niet mogelijk zijn, dan wordt een indicatie gegeven van de termijn waarop een antwoord verwacht kan worden.

Inschrijving
Door inschrijving voor een Soul Body Fusion® workshop, Soul Body Fusion® lerarenopleiding of andere activiteit (waaronder sessies) van Centrum Arno & Anneke verklaart de deelnemer zich akkoord met deze algemene voorwaarden.
De diensten en ondersteuning voortvloeiend uit het inschrijfformulier voor een Soul Body Fusion® workshop of de Soul Body Fusion® lerarenopleiding zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. De inschrijving voor de Soul Body Fusion® workshop of de Soul Body Fusion® lerarenopleiding komt tot stand zodra het ondertekende formulier is ontvangen en de ontvangst daarvan schriftelijk is bevestigd door Centrum Arno & Anneke. De inschrijving voor andere activiteiten van Centrum Arno & Anneke komt tot stand zodra een e-mail of bericht via ander digitaal medium van de deelnemer is ontvangen en deelname per e-mail of ander digitaal medium is bevestigd door Centrum Arno & Anneke.

Bedenktijd
Er geldt een bedenktijd van 14 dagen na inschrijving voor de Soul Body Fusion® workshop en de Soul Body Fusion® lerarenopleiding, binnen deze 14 dagen kan de deelnemer de inschrijving kosteloos annuleren. Ontvangen gelden worden binnen 30 dagen na annulering teruggestort. Bij andere activiteiten dan de Soul Body Fusion® workshop en de Soul Body Fusion® lerarenopleiding geldt geen bedenktijd.

Kosten
De kosten staan aangegeven bij de beschrijving van de Soul Body Fusion® workshop en Soul Body Fusion® lerarenopleiding en andere activiteiten/goederen op de website www.urpichai.nl. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen dienen kosten voldaan te worden voordat activiteiten plaatsvinden of goederen/diensten geleverd worden.

Betaling
Betalingen gaan uitsluitend per bank (tenzij anders is overeengekomen met Centrum Arno & Anneke). Het rekeningnummer van Centrum Arno & Anneke is NL80 INGB 0007 6238 47 t.n.v. Soul Body Fusion Centrum Arno van Dijk. Bij betaling gaarne vermelden: naam, betreffende activiteit/product en indien van toepassing een factuurnummer.

Annulering of voortijdige beëindiging van een activiteit door deelnemerBij annulering (indien geen bedenktijd van toepassing is) of voortijdige beëindiging van een activiteit door de deelnemer, wordt geen restitutie van ontvangen gelden verleend en blijft er een betalingsverplichting voor nog verschuldigde gelden, tenzij schriftelijk anders overeengekomen met Centrum Arno & Anneke of indien er sprake is van overmacht (zulks ter beoordeling van Centrum Arno & Anneke). Centrum Arno & Anneke behoudt zich het recht voor een deelnemer aan een activiteit in bijzondere omstandigheden te weigeren, te schorsen en/of te verwijderen en blijft er een betalingsverplichting voor het volledige bedrag van de activiteit.

Annulering van een activiteit door Centrum Arno & Anneke
Mochten er onverhoopt te weinig deelnemers voor zijn voor een Soul Body Fusion® workshop of Soul Body Fusion® lerarenopleiding of andere activiteit of is er sprake van overmacht, dan kan de betreffende activiteit afgelast worden. Zulks ter beoordeling van Centrum Arno & Anneke. Het ontvangen bedrag wordt dan binnen 30 dagen na afgelasting gerestitueerd, tenzij de deelnemer aangeeft het bedrag te willen gebruiken voor deelname op een andere datum.

 Klachtenregeling
Voor eventuele klachten heeft Centrum Arno & Anneke een Klachtenregeling. Zie hiervoor de website www.urpichai.nl.

Aansprakelijkheid
Centrum Arno & Anneke aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, door welke oorzaak ook, aan deelnemers of derden, ontstaan in verband met een activiteit, verlies of schade uit diefstal en eventuele gevolgschade, tenzij de Wet anders voorschrijft.

 Vertrouwelijkheid van gegevens
Alle informatie die door of over deelnemers of cliënten verstrekt wordt vooraf of tijdens de workshop, lerarenopleiding, sessies of andere activiteiten en waarvan verwacht kan worden dat deze informatie vertrouwelijk van aard is, wordt door Centrum Arno & Anneke vanzelfsprekend vertrouwelijk behandeld. Voor een uitgebreide Privacyverklaring zie de website www.urpichai.nl.

Reacties zijn gesloten.